B-1
ORAL HISTORY OF HARRIET SHAPIRO
Table of Cases
Andrus v. Allard, 444 U.S. 51 (1979), 155-56
Bob Jones University v. United States, 461 U.S. 574 (1983), 150
Dred Scott v. Sanford, 60 U.S. 393 (1857), 149
Kirby Forest Industries, Inc. v. United States, 407 U.S. 1 (1984), 142
Renegotiation Board v. Bannercraft Clothing, 415 U.S. 1 (1974), 143-44
Schlesinger v. Ballard, 419 U.S. 496 (1975), 144-46